Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
BlackBerry s PREMIÍ - Kup telefon BlackBerry a získej PREMII 3.000,- KčKup si vybraný model BlackBerry s prémií 3.000,- Kč

Prémie se vztahuje na smartphony
DTEK50 nebo KEYone Silver.

Získat premii

Akce platí pro nákup v období od 12. 2. do 31. 3. 2018Registrace účastníka

Pravidla akce


Pravidla akce:

Kup si vybraný model Blackberry s prémií ve výši až 3000 Kč!

1) Obecné ustanovení

a)      Organizátorem a provozovatelem akce je společnost Josef KVAPIL a.s. se sídlem Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice

Výpis z obchodního rejstříku  zde a ke stažení v PDF zde

Osvědčení o registraci k DPH  zde a ke stažení v PDF zde

 

Dále jen (provozovatel)

 

b)      Účastníkem akce (dále jen účastník) se může stát každá fyzická osoba starší 18let s trvalým pobytem nebo s doručovací adresou na území České republiky, nebo fyzická a  právnická osoba, která je podnikatelem ve smyslu ustanovení § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) s místem podnikání nebo sídlem na území České republiky, která splní všechny podmínky účasti v akci. Osoby mladší 18 let se mohou akce účastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním či podobném vztahu či osoby blízké s pořadatelem nebo se společnostmi (včetně distributorů a prodejců) – obchodních partnerů ze seznamu uvedeného v článku 2d, které se jakkoli podílejí na akci a dále i osoby v  jakémkoliv příbuzenském či podobném vztahu s těmito osobami, zejména osoby vyjmenované v § 22 Občanské ho zákoníku.

2) Účast v akci

a)      akce probíhá v termínu 12.2.-31.3.2018  Poslední platnou registraci lze provést do 6. 4. 2018 včetně, aby byla uznána za platnou. Akce platí pouze pro přístroje zakoupené v  období od 12.2. do 31. 3. 2018.

b)      Předmětem akce je získání prémie za nákup přístroje BlackBerry DTEK 50 nebo BlackBerry KEYone v barvě silver, pocházející z distribuční sítě provozovatele a  zakoupeného jen v prodejnách uvedených v článku 2)d). těchto pravidel. Výše prémie za nákup přístroje je 3000 Kč.

c)       Zakoupením přístroje se rozumí uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nový přístroj z  distribuční sítě provozovatele dle článku 2)d) těchto pravidel. Nákup se musí uskutečnit v období od 12. 2. do 31. 3. 2018.

d)      Přístroj musí být zakoupen u těchto prodejců a v jejich prodejnách nebo elektronických obchodech: www.huramobil.cz  www.mironet.cz  www.celkom.cz  Mobil4U – Tomáš Žilinčík  www.mobilcity.cz , www.bpsmobil.cz , www.moden.cz , www.media-com.cz

e) Úplný seznam prodejců a adres prodejen, u kterých akce platí je k dispozici v PDF na internetové adrese - ZDE

 

3) Registrace účastníka a přístroje

 

a)      Registraci musí účastník provést na webových stránkách www.blackberrymobile.cz nejpozději do 6.4.2018. Registrací Přístroje získává účastník možnost získání prémie – obdržením částky v hodnotě 3000 Kč.

b)      Registrace přístroje musí být kompletně dokončena nejpozději do 6.4.2018 ve 23:59 hod.

c)       Při registraci účastníka a přístroje je nutné vyplnit zcela, pravdivě a úplně registrační formulář na webové stránce www.blackberrymobile.cz, zejména jméno, příjmení, kontaktní e-mail, telefonní číslo, prodejce, zadat IMEI číslo (výrobní číslo přístroje), zadat datum nákupu, nahrát doklad o nákupu a vyplnit číslo bankovního účtu. Doklad o nákupu Přístroje musí být skenem nebo fotografií daňového dokladu nebo faktury za nákup zboží, na kterém musí být zřetelné tyto údaje: Název prodejce, IČO, DIČ, adresa nebo název prodejny, název zboží, cena, datum prodeje, identifikační údaje pro potřeby EET (kódy FIK, BKP – pokud jsou pro tento typ úhrady vyžadovány nařízením EET). Pokud nebudou některé údaje čitelné, bude žádost zamítnuta.

d)      Při nesplnění podmínek registrace bude účastník e-mailem vyzván k doplnění údajů. Pokud účastník nedoplní požadované údaje do 3dnů od výzvy, bude jeho žádost zamítnuta kvůli neúplnosti registrace a nesplněním pravidel akce, a účastník tím ztrácí nárok na premii. Na pozdější dodání údajů nebude brán zřetel.

e)      Pořadatel není povinen zasílat více upozornění, a to ani v případě, že je zasílaný e-mail zachycen příjemcovým providerem jako spam, což pořadatel nemá možnost žádným způsobem ověřit a zjistit.

f)       Prémie bude vyplacena po splnění všech podmínek po řádné registraci účastníka a přístroje na webových stránkách www.blackberrymobile.cz. Každý účastník může zaregistrovat (a čerpat premii) maximálně na 1ks od typu přístroje.

g)      Prémie 3000 Kč bude bezúplatně zaslána na bankovní účet účastníka uvedený při registraci. Prémii je pořadatel povinen v oprávněných případech zaslat účastníkovi do 30 pracovních dnů od dokončené úspěšné registrace. V případě nákupu přístroje účastníkem jako spotřebitelem ve smyslu § 1829 Občanského zákoníku, bude prémie vyplacena pouze v případě, že spotřebitel nevyužije své právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu v zákonné lhůtě odstoupit. Prémie nebude vyplacena ani v  případě, že obdobné právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu stanovené v  obchodních podmínkách prodávajícího využije kupující, který není spotřebitelem.

h)      Prémie nemůže být vyplacena jinou formou než převodem na bankovní účet. Prémie nemůže být směněna za zboží ani vyplacena v hotovosti.

i)        Na prémii nemá Účastník právní nárok ani nemůže být soudně vymahatelná.

 

4) Další ustanovení

 

a)      Účastník si musí po registraci uschovat daňový doklad prokazující nákup přístroje. V případě uplatnění nároku na prémii má pořadatel právo na kontrolu daňového dokladu. Bez předložení příslušného daňového dokladu ztrácí účastník nárok na využití prémie. Povinností každého účastníka je vyžádat si od prodávajícího daňový doklad prokazující zakoupení přístroje a obsahující všechny nezbytné údaje, tj. přesné datum nákupu, název prodejce, název přístroje, název prodejny, cenu přístroje a  specifikaci přístroje. Bez uvedených údajů nebude žádost přijata.

b)      Pořadatel Akce je oprávněn požadovat další ověření pro určení nároku na prémii, pokud má podezření, že se Účastník dopustil podvodného jednání za účelem získání prémie v  rámci Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností, zdali účastník splnil, nebo nesplnil veškerá pravidla pro účast v Akci a vyhrazuje si právo nárok na prémii odepřít. V případě, že provozovatel bude mít důvodné podezření na podvodné jednání v rámci Akce, má provozovatel právo takového účastníka z  Akce vyloučit, a to bez nároku na prémii.

c)       Plátce DPH, který zakoupil přístroj v rámci své podnikatelské činnosti a uplatnil nárok na odpočet DPH, je po získání prémie v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, povinen v příslušné výši opravit odpočet daně (vrátit nárokovanou DPH).

d)      Účastník vyjadřuje registrací souhlas s pravidly a podmínkami Akce a zavazuje se je plné míře dodržovat.

e)      Účastník tímto bere na vědomí zpracování poskytnutých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, uživatelské jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a číslo bankovního účtu („Osobní údaje“) společností Josef KVAPIL a.s., se sídlem Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice („Správce“) za účelem provádění a  vyhodnocení Akce a vyplacení prémie. Osobní údaje musejí být uchovávány po dobu minimálně 10 let. Neposkytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely bude mít za následek nemožnost účasti Účastníka v Akci. Účastník zároveň uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených Osobních údajů pro marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb Správce, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o  některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu 3 let od skončení Akce nebo do odvolání souhlasu. Poskytnutí údajů je dobrovolné a svůj souhlas může Účastník kdykoli odvolat.

f)       Správce zpracovává poskytnuté Osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon o ochraně osobních údajů“). Osobní údaje budou zpracovávány Správcem . Účastník prohlašuje, že všechny poskytnuté údaje jsou správné a pravdivé.

g)      Pravidla Akce jsou dostupná na webových stránkách www.blackberrymobile.cz a na provozně Pořadatele společnosti Josef KVAPIL a.s., provozovna Olomouc, Přerovská 54a.

h)      Pořadatel neodpovídá za nedoručení či ztrátu prémie bankou nebo finanční institucí. Pořadatel není zodpovědný za chyby v čísle bankovního účtu uvedeného při registraci, zejména pokud se odchozí platba nevrátí na účet Pořadatele z důvodu neexistujícího bankovního účtu.

i)        Pořadatel Akce si ve výjimečných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla nebo podmínky Akce i bez předchozího upozornění, Případná změna pravidel je účinná od okamžiku zveřejnění na webových stránkách www.blackberrymobile.cz

j)        Pro potenciální zájemce i účastníky Akce zřizuje Pořadatel informační e-mailovou službu na e-mailové adrese blackberry@kvapil.cz . Pracovní doba služby je v  pracovní dny od 10:00 do 16:00. Na dotazy a žádosti odpovídají pracovníci služby do 2 pracovních dnů. Služba je dostupná po dobu trvání Akce a dobu výplat prémií od 12. 2. do 6. 4. 2018.

 

 

V Olomouci, 6. 2. 2018  

Josef KVAPIL a.s.


Copyright © Josef KVAPIL a.s. 2018


scroll up